Vedtekter

Vedtekter for Norsk Schillerstøverklubb

§ 1
Norsk Schillerstøverklubb (NSchK) har som raseklubb det formål å forbedre Schillerstøverens helsemessige status, bevare og forbedre de jaktlige og eksteriøre egenskaper, samt ivareta de øvrige interesser for rasen.

§ 2
Utførelsen av de formål nevnt i § 1 skal skje i samarbeide med Norsk Kennel Klubb og Norske Harehundklubbers Forbund, samt holde kontakt med den svenske Schillerstøverforeningen.

§ 3 Informasjon til medlemmene skal skje via NHKF ”Harehunden”, NJFF ”Jakt & Fiske” eller ved egne rundskriv.

§ 4
Norsk Schillerstøverklubb`s høyeste myndighet er årsmøtet. Til daglig skal NSchK styres av et på årsmøtet valgt styre bestående av 7 – syv medlemmer. Årsmøtet skal kunne avvikles i løpet av årets første halvår, om mulig i forbindelse med en utstilling. Virksomhet og regnskap skal følge kalenderåret. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret anser dette som nødvendig, eller når ¾ av medlemmene forlanger det. Sted for årsmøtet og ekstraordinært årsmøte bestemmes av styret.

§ 5 Medlemmer i Norsk Schillerstøverklubb må være medlem i en lokal harehundklubb under NHKF eller samarbeidende klubb/forening. Medlemmene plikter å forholde seg etter NSchK`s vedtekter. Medlemskontingenten fastsettes for 1 – ett år av gangen av årsmøtet. Medlemskapet opphører når medlemskontingenten ikke er betalt til rett tid, som er forfallsdato på tilsendt innbetalingsgiro.

§ 6
Sted og dato for årsmøtet skal være gjort kjent for medlemmene 6 – seks uker før årsmøtet skal finne sted. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende 2 – to uker før årsmøtet. På årsmøtet behandles ikke eventuelt.

§ 7
Alle med gyldig medlemskap har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Styrets leder har dobbelstemme.

§ 8
skal åpnes av styrets leder eller nestleder. Årsmøtet skal gjøre følgende:
1. Velge ordstyrer for årsmøtet.
2. Velge sekretær for årsmøtet.
3. Velge 2 – to personer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenne innkalling og saksliste.
5. Behandle styrets årsberetning.
6. Behandle regnskap med revisjonsrapport.
7. Behandle neste års budsjett.
8. Bestemme neste års medlemskontingent.
9. Velge styreleder for 2 – ett år.
10. Velge nestleder for 2 – to år.
11. Velge kasserer for 2 – to år.
12. Velge sekretær / redaktør for 2 – to år.
13. Velge 2 stk. styremedlemmer for 2 – to år. Avlsrådets leder skal være den ene.
14. Velge 2 – to varamenn for 1 – ett år.
15. Foreslå personer som avlsråd for rasen overfor NHKF.
16. Behandle innkommende forslag.
17. Velge 3 – tre personer til valgkomite for 1 – ett år.
18. Velge 2 – to revisorer for 1 – ett år.

§ 9
1. Norsk Schillerstøverklubb med sine medlemmer skal drive sin virksomhet generelt etter Norsk Kennel Klubbs etiske retningslinjer for hundeavl.
2. Det er til enhver tid det fungerende avlsråd som skal behandle spørsmål vedrørende avl- og avlskriterier innen klubben.
3. Avlsrådet skal legge fram forslag om endring av avlskriterier for årsmøtet for vedtak.
4. Avlsrådet skal i samarbeide med styret kontakte avlsrådet i rasens hjemland i tvilsspørsmål.
5. De av medlemmene som setter seg grovt utover disse retningslinjer, samt Norsk Schillerstøverklubb`s vedtekter skal innrapporteres til styret for behandling av overtredelsen, og om nødvendig ekskluderes av NSchK årsmøte.

§ 10
Statutter for hederspris i Norsk Schillerstøverklubb.
1. Hedersprisen kan tildeles enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats for Norsk Schillerstøverklubb, administrativt, oppdrettsmessig eller på annen måte som har gagnet klubben.
Hedersprisen består av en hederspokal og diplom som viser prisens heder.
2. Prisen kan deles ut en gang per år, og vil bli delt ut på årsmøtet.
3. Begrunnet forslag om tildeling av hederspris kan fremmes av klubbens styre eller av klubbens medlemmer. Forslaget sendes inn når som helst og vil bli vurdert samlet i god tid før klubbens årsmøte.
4. Norsk Schillerstøverklubbs styre vil behandle forslagene konfidensielt, og for at et forslag skal kunne betraktes som bifalt, må ¾ av styrets frammøtte støtte forslaget. Utdelingen bestemmes av Norsk Schillerstøverklubbs styre etter innstilling fra forslagsholderen. I tilfelle et forslag ikke bifalles, blir meddelelsen om dette sendt forslagstilleren konfidensielt.
Mer enn en pris kan årlig deles ut.

Statutter for æresmedlemskap i Norsk Schillerstøverklubb.
1. Æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner som har gjort enestående og særdeles aktiv innsats for Norsk Schillerstøverklubb på flere plan. Foruten livsvarig gratis medlemskap i Norsk Schillerstøverklubb tildeles æresmedlemmer en pokal samt klubbens æresdiplom.
2. Æresmedlemskap kan deles ut en gang per år, og vil bli delt ut på årsmøtet.
3. Begrunnet forslag om tildeling av æresmedlemskap kan fremmes av klubbens styre eller av klubbens medlemmer. Forslaget sendes inn når som helst og vil bli vurdert samlet i god tid før klubbens årsmøte.
4. Norsk Schillerstøverklubbs styre vil behandle forslagene konfidensielt, og for at et forslag skal kunne betraktes som bifalt, må det være et enstemmig bifall.
Utdelingen bestemmes av Norsk Schillerstøverklubbs styre etter innstilling fra forslagsstilleren. I tilfelle et forslag ikke bifalles, blir meddelelsen om dette sendt forslagstilleren konfidensielt. Mer enn en pris kan årlig deles ut.

§ 11
Disse vedtekter gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av NHKF og Norsk Schillerstøverklubbs oppstartsmøte. Endringer av vedtektene kan kun skje ved 2/3 flertall på årsmøtet.

NB: Revidert etter årsmøtevedtak 2010.


Vedlegg
BeskrivelseType
Vedtekterapplication/pdf
Statutter for_landskampen_mellom_Sverige_og_Norgeapplication/pdf
AaretsSchillerKriterierapplication/pdf